Arimidex 1 Mg 28 Tablet
Kısıtlamalar
Kanser ilaçları verilme ilkeleri
a) Ayaktan kemoterapi yapılacak kanserli hastalara tedavi protokolünügösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak kür tanımına uyacak tedaviuygulanıyor ise bir kürlük, kür tanımına uymayan tedavi uygulanıyor iseen fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir. ((c) bendinin birincifıkrasında bulunan ilaçlar için uzman hekim raporu, ikinci ve üçüncüfıkralarında belirtilen ilaçlar için ise sağlık kurulu raporudüzenlenecektir.)
Kanser tedavisinde kullanılacak hormonlar ve hormon antagonistleri ilemaligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar,tedavi protokolünü gösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak 3 aylıkdozlarda verilebilir.
b) Sağlık Bakanlığı tarafından, endikasyon dışı kemoterapikullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapidahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya çocuk onkolojisi(hematolojik maligniteler için tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi,hematoloji veya çocuk hematolojisi) uzman hekimlerinden birininbulunduğu sağlık kurulu raporu aranır.
c) Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların bedellerinin ödemesinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
1) Tedavi protokolünü gösteren ilaç kullanım raporuna dayanılarakkullanılan ilaçlar: Adriamisin, asparaginaz, bleomisin, busulfan,dakarbazin, daktinomisin, daunorubisin, epirubisin, estramustin,etoposid, fluorourasil, folinik asit, ifosfamid, hidroksiüre,karboplatin, karmustin, klorambusil, lomustin, metotreksat, melfalan,merkaptourin, mesna, mitoksantron, mitomisin, prokarbazin,siklofosfamid, sisplatin, sitozin arabinosid, streptozosin, tamoksifen,tioguanin, tiotepa, vinblastin, vinkristin.
Bu ilaçların endikasyon dışı kullanımı için Sağlık Bakanlığı izni aranmaz.
2) Üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterirsağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyonalanlarında kullanılabilen ilaçlar: Amifostin, anagrelid, anastrazol,bikalutamid, buserelin, dosetaksel,eksemestan, filgrastim, fludarabin,flutamid, fotemustin, FUDR, gemsitabin, goserelin, idarubisin,interferon alfa 2a-2b, irinotekan, kapesitabin, kladribin, klodronat,lenograstim, letrozol, lipozomal doksorubisin, löprolid asetat,medroksiprogesteron asetat, paklitaksel, pamidronat, pemetreksed,pentostatin, raltidreksed, oksaliplatin, siproteron asetat,tegafur-urasil, topotekan, tretinoin, triptorelin asetat, vinorelbin,(vinorelbin tartaratın oral formları kür protokolünde belirtilmesi vetedaviye enjektabl form ile başlanması şartıyla tedavinin 8 inci günüoral formları maksimum 120 mg/21 gün dozda kullanılır.) zolendronikasit.İbandronik Asit.
3) Tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi, hematoloji veya çocuk hematolojisiuzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en azbirinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı eğitimve araştırma hastanelerinde ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzmanhekimlerce düzenlenmiş ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kuruluraporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarındakullanılabilen ilaçlar; Alemtuzumab, bevasizumab, bortezomib,darbepoetin, eritropoietin alfa-beta, erlotinib, fulvestrant,gefinitib, ibritumomab tiuksetan, interleukin-2, imatinib, imiquimod,okreotid, rituksimab, setuksimab, talidomid, temozolomid, trastuzumab.
Alemtuzumab: Kemik iliği tutulumu gösterir biyopsi sonucuyla, yeterlidoz ve sürede alkilleyici ajanlar alan ve fludarabin fosfat kürlerinitamamlayan yada fludarabin temelli kombinasyon rejimlerine kesin olarakdirençli hale gelmiş (Evre III veya Evre IV Kronik Lenfoid Lösemi-KLL)hastalarında hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kuruluraporunda belirtilmesi şartıyla, sekiz haftalık tedaviyle cevapalınması durumunda raporda belirtilmesi koşuluyla tedavinin on ikihaftaya kadar uzatılabilmesi, cevap alınamaması durumunda ise tedavininsekiz haftayla sınırlandırılması, bu rapora istinaden hematoloji veyatıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
Fulvestrant: Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veyametastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrintedaviden (anastrozol, tamoksifen) sonra ilerlemeye devam etmişhastalarda, hazırlanan raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçeteedilebilir.
Kanser tedavisindeki ilaç kullanım raporlarında tedavi protokolü veteşhise esas teşkil eden patoloji veya sitoloji raporunun merkezi,tarihi ve numarası, (patoloji veya sitolojik inceleme yapılamamış iseteşhise esas teşkil eden bilgiler içeren bir epikriz) evre veya riskgrubu, varsa daha önce uygulanan kemoterapiler bulunmalıdır.
Rituksimab: Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma,diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma teşhisi konmuşhastaların tedavisinde, evre III veya evre IV CD20 pozitif folikülerlenfomalı hastalarda CVP (siklofosfomid, vinkristin, prednisolon)tedavisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomadaCHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanımı endikedir. Yukarıdabahsedilen foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8doza kadar kullanımı halinde geri ödenir. Bu iki durumda rituximabkullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen vakalardailave olarak 4 doz daha kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük Bhücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar geri ödenir.
İbritumomab tiuksetan: terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum iki doza kadar geri ödenir.
Imatinib: Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden biritarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli ilaç kullanım raporu ile buuzman hekimler tarafından reçete edilir.
Oktreotid ve lanreotid: akromegali tedavisinde endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimlerince reçete edilir.
Temozolomid: Radyoterapi ile birlikte ve/veya sonrası kullanımındaradyasyon onkolojisi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporunadayanılarak reçete edilir.
4) Yukarıda isimleri veya endikasyonu belirtilmeyen kemoterapi ilaçlarının ödemesinde bu bendin 3. fıkra hükümleri uygulanır.
5) Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiylehastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.

Postmenopozal hormon reseptör pozitif erken meme kanseritedavisinde, serum estradiol seviyesini düşüren selektif nonsteroidaromataz inhibitörü.

Dozaj
Günde 1 tablet.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi D.

Kontrendikasyon
aşırı duyarlılık